ข่าวประชาสัมพันธ์ - .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.


การอบรมโครงการ

การอบรมโครงการ"การบริการสู่ความเป็นเลิศ"ศาลจังหวัดสงขลา 17 พฤศจิกายน 2554

การอบรมโครงการ"การบริการสู่ความเป็นเลิศ"ศาลจังหวัดสงขลา 17 พฤศจิกายน 2554
 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 นาฬิกา นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  นายปรารภ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน  หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ข้าราชการการตำรวจ  เข้าร่วมอบรม อบรมโครงการ"การบริการสู่ความเป็นเลิศ" ณ.ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดสงขลา./

โครงการการบริการสู่ความเป็นเลิศ
หลักการและเหตุผล
          ประชาชน ผู้รับการบริการคือบุคคลสำคัญ ศาลจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายที่มุ่งมั่น จะให้การบริการในเชิงรุกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุดนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ เข้ามาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมในการให้การบริการ คอย ดูแลอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อศาลจังหวัดสงขลาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในศาล อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เน้นให้การบริการ ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ
          ศาลจังหวัดสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดโครงการ “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.        เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และพึงพอใจสร้างความประทับใจต่อหน่วยงาน
2.        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการ
3.        เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศให้คุณภาพงานบริการอย่างยั่งยืน
4.        เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจความคาดหวังของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อความต้องการได้ถูกต้อง 

ตอน1
 

ตอน2
 
ตอน3 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 18 พ.ย. 2554 :: ( อ่าน : 404 )


-