หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
Clip ภาพกิจกรรม  
วารสารศาลจังหวัดสงขลา  
โครงการศาล  
เช็คค่าธรรมเนียมและค่าปรฯ  
บัญชีจ่ายเงินทนาย  
ผู้ดูแลระบบ 

Download แบบฟอร์มศาล
.: ดาวน์โหลด :.
ส่วนช่วยอำนวยการ
 
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
แนวทางการพัฒนาตามแบบประเมิน ข้าราชการศาลยุติธรรมดี
2
แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น
3
แบบสำรวจข้อมูลบ้านพักข้าราชการ
 
ส่วนคลัง
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
แบบสำรวจครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายการประตูตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน
2
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (ปรับปรุงใหม่ 2554)
3
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4
รายงานเงินกลางวางศาล
5
รายงานรายได้แผ่นดิน
6
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
2
แบบสอบถามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2553
9
แบบสำรวจข้อมูลด้าน IT สำหรับใช้ในการตรวจราชการ (ปรับปรุงใหม่2554)
10
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
12
แบบแจ้งปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
13
ระเบียบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
15
แบบฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในภาค 1
 
ส่วนวิชาการและงานคดี
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
แบบรายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท ประจำเดือน
2
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
3
แบบสำรวจประเด็นกฎหมายหรือหัวข้อสำหรับการจัด สัมมนาวิชาการสัญจร
4
แบบกรอกข้อมูลคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
5
แบบการรายงานคดีและส่งสำนวนคดีไปตรวจ
 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
แบบรายงานผลกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฯ (แบบ รงป.2)
2
แบบฟอร์มระบบงบประมาณ 54
3
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ปรับปรุงห้อง,จัดซื้อครุภัณฑ์ผู้พิพากษาอาวุโส
4
ซักซ้อมความเข้าใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 New
 
ส่วนวิชาการงานบุคคล
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
2
แนวทางการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร(ปรับปรุงใหม่)
 

 คำชี้แจง : ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลไปใช้งานได้

โดยไฟล์ที่ท่านดาว์นโหลดไปจะเก็บอยู่ในรูป *.rar ซึ่งเมื่อขยายแล้วจะได้ไฟล์ *.doc

 และสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

  แบบฟอร์มศาล (คดีผู้บริโภค) 

แบบพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความ  


แบบพิมพ์คำให้การ 


แบบพิมพ์บัญชีพยาน 


แบบพิมพ์หมายเรียกแพ่งสามัญ 


แบบพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล
 

แบบพิมพ์คำฟ้อง
 

แบบพิมพ์ท้ายฟ้องแพ่ง
 

แบบพิมพ์ใบแต่งทนาย
 

แบบพิมพ์หมายนัดไต่สวน
 

แบบพิมพ์หมายเรียกมโนสาเร่
 

แบบพิมพ์หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุ(คดีอาญา)
 

แบบพิมพ์คำร้อง
 

แบบพิมพ์บัญชีทรัพย์
 

แบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ
 


แบบพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล คดีแพ่ง 

แบบพิมพ์ท้ายฟ้องอาญา

แบบฟอร์มอุทธรณ์ 

แบบฟอร์มคำแก้อุทธรณ์ 

แบบฟอร์มคำแก้ท้ายอุทธรณ์ 

แบบฟอร์มคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว (กรณีวางเงินสด) 

แบบฟอร์มคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว 

แบบฟอร์มสัญญาประกัน (กรณีวางเงินสด) 

แบบฟอร์มสัญญาประกัน 
 แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7415